VEKA AG

INFORMACEO OCHRANĚ O SOBNÍCH Ú DAJŮ

určené pro dodavatele, zákazníky, další obchodní partnery a zúčastněné strany

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

1.    Vezměte prosím na vědomí, že zaznamenáváme, uchováváme, zpracováváme a používáme osobní údaje shromážděné od dodavatelů, zákazníků, dalších obchodních partnerů a zúčastněných stran, zejména jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, kontaktní údaje, zákaznická čísla, jakož i objednávky a dodací údaje pro účely navázání, založení a zpracování smluvních a dodavatelských vztahů, včetně dodávání, plateb a jakýchkoli záruk nebo odpovědnosti za výrobek.

Vaše osobní údaje jsou zapotřebí k uzavření a plnění smlouvy. Nejste povinni poskytnout nám tyto údaje. Bez těchto údajů s vámi však nemůžeme uzavřít smlouvu. Vaše údaje budou v tomto ohledu zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (např. použití přihlašovacích oblastí).

Dále tyto údaje zaznamenáváme, uchováváme, zpracováváme a používáme pro účely správy vztahů se zákazníky a obchodních vztahů a pro marketing a reklamu našich vlastních produktů a služeb. Vaše údaje budou v tomto ohledu zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto ohledu náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů vyplývá z našeho úsilí o propagaci a prodej našich produktů a služeb.

Dále zpracováváme údaje, které obdržíme za dodržení zákonných podmínek od úvěrových agentur (například od německé ratingové úvěrové agentury Schufa) pro účely úvěrových kontrol týkajících se našich dodavatelů, zákazníků a dalších obchodních partnerů. Vaše údaje budou v tomto ohledu zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování těchto údajů je odůvodněn získáním dlužné smluvní částky za naše služby (například poplatku). Jinak neprovádíme žádná automatizovaná rozhodnutí.

Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou následujících případů

  • předání třetím stranám, které jsou námi zapojeny za účelem plnění smluvních a dodavatelských vztahů, například bankovní instituce/poskytovatelé platebních služeb zpracovávající platby a dopravní společnosti/přepravní společnosti zpracovávající dodání;
  • předání třetím stranám, které jsou námi zapojeny v souvislosti s marketingem a reklamou pro naše vlastní produkty a služby, například poskytovatelé marketingových služeb a tiskárny;
  • předání specializovaným poskytovatelům služeb (najatí zpracovatelé údajů), kteří nám poskytují služby na základě našich pokynů a na naši odpovědnost v rámci výše uvedených účelů, například poskytovatelé služeb IT;
  • předání třetím stranám, která jsme ze zákona povinni učinit, například daňovému úřadu nebo jiným orgánům státní správy;
  • předání třetím stranám za účelem plnění povinností vyplývajících z obchodního a daňového práva, například našim daňovým poradcům.

Údaje jsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii, která ani není signatářským státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru pouze, je-li toto předání údajů vyžadováno za účelem splnění stávající dohody mezi vámi a námi (například dodání do třetí země).

Vaše údaje budou zpracovány v době navázání a zpracování smluvního nebo dodavatelského vtahu a po dobu existence závazků vyplývajících ze smluvního nebo dodavatelského vztahu, například jakýchkoli povinností týkajících se záruky nebo odpovědnosti za výrobek, jakož i po dobu trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely reklamy, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů k reklamním účelům. Pokud máte námitky proti zpracování k reklamním účelům, vaše osobní údaje nebudou dále pro takové účely zpracovávány.

2.    V souladu s články 15 až 18 GDPR máte právo na

  • informace o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, které to jsou údaje
  • opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné
  • jejich vymazání
  • omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

3.    V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést u nás kdykoli námitky ohledně zpracování svých osobních údajů, které provádíme na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.

Kromě toho máte právo podle čl. 21 odst. 2 GDPR vznést kdykoli námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímé reklamy.

4.    Ve vztahu k nám máte právo na přenositelnost údajů za podmínek článku 20 GDPR.

5.    Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. To nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání.

6.    Domníváte-li se, že zpracování vašich údajů porušuje právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru.