VEKA AG

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

VEKA AG , jako provozovatel těchto stránek, bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Nakládáme s vašimi osobními údaji důvěrně a podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-DSGVO) a podle lokální legislativy platné ve vaší zemi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje způsob, rozsah a účely shromažďování a používání osobních údajů návštěvníků a uživatelů webové stránky společnosti VEKA AG . V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailu  datenschutz@veka.com  nebo na níže uvedené adrese.

Informační povinnost podle čl. 13 GDPR

Odpovědný subjekt ve smyslu článku 4 č. 7 GDPR:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
info@veka.com

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
datenschutz@veka.com

Návštěva webové stránky:
Naše nabídka není výslovně zaměřena na nezletilé.
Se všemi osobními údaji přijatými a zpracovanými v rámci této online nabídky bude nakládáno důvěrně podle nařízení GDPR a nebudou předávány třetím osobám.

Prohlížení naší webové stránky bez uvedení osobních údajů
Návštěva naší webové stránky je možná mimo partnerskou oblast VEKA AG chráněnou heslem bez uvedení osobních údajů.
Dozvíme se pak pouze

 • vaši IP adresu,
 • název volané internetové stránky, příp. souboru a dobu vyvolání, příp. vyhledání,
 • domény, přes které jste se na naši webovou stránku dostali
 • přenesený objem dat a
 • zda bylo vyvolání, příp. vyhledání úspěšné. 

Data se použijí výhradně pro administraci a optimalizaci internetové nabídky a ke zpracování vašich poptávek.

IP adresa může být osobní datum, protože je za určitých předpokladů možné, aby se informací u příslušného poskytovatele internetu zjistila identita majitele použitého internetového přístupu.  

My vyhodnocujeme IP adresu pouze v případě útoků na naši internetovou infrastrukturu. V takovém případě máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR na zpracování IP adresy. Tento oprávněný zájem vyplývá z potřeby odvrácení útoku na naši internetovou infrastrukturu, zjištění původu útoku, aby bylo možno podle trestního a občanského práva postupovat proti odpovědné osobě a efektivně zabránit dalším útokům.

IP adresa je vymazána, jestliže můžeme vyloučit, že z této adresy nedošlo k žádnému útoku na naši internetovou infrastrukturu. To se děje pravidelně po sedmi dnech.

Dále zaznamenáváme, z jakých domén naši weboví návštěvníci přicházejí. Tyto údaje také vyhodnocujeme, abychom rozpoznali trendy a sestavili statistiky, ale potom údaje opět mažeme.

Tato stránka používá navíc "cookies" a v některých oblastech se používají "Active X Controls".

Kromě toho tato stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vlastník práv k této stránce není odpovědný za ustanovení o ochraně osobních údajů, ani za obsah těchto odkazovaných webových stránek. Jestliže máte dotazy nebo komentáře k naší praxi ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na  datenschutz@veka.com .

Můžete zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; to však může příp. vést k tomu, že potom možná nebudete moci používat všechny funkce této stránky v plném rozsahu.

Prohlížení naší webové stránky s uvedením osobních údajů

Pokud na naší stránce dobrovolně nebo v rámci registrace pro partnerskou oblast VEKA AG uvedete osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu), nebudou tyto údaje bez vašeho výslovného souhlasu, příp. zákonného povolení předány třetí osobě. Jestliže se registrujete pro partnerskou oblast VEKA AG , dojde tím mezi námi k uzavření smlouvy o uložení a uchování příslušného profilu.

V tomto případě zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 b) nařízení GDPR za účelem plnění smlouvy, která mezi námi existuje, nebo podle článku 6 a) GDPR na základě vámi uděleného svolení. Zpracování se děje za účelem plnění smluvních úkonů, realizace plateb, dodání objednaných výrobků a služeb, předání vašich adresních dat logistickým podniků pro dodání zboží a zasílání zajímavých informací o výrobcích a akcích. Vaše údaje budou předávány v rámci naší firmy osobám podílejícím se na realizaci smlouvy nebo rozhodování. Další předávání třetím osobám, které nepokrývají zákonné nezbytnosti, se děje pouze s vaším výslovným svolením. Nedochází k automatickému rozhodování.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tak dlouho, jak je to pro plnění naší smlouvy nebo platných právních předpisů nebo na základě podnětu k předání vašich údajů nezbytné. Samostatné mazání osobních údajů vámi uložených v partnerské oblasti VEKA AG v zásadě neprovádíme. Máte však kdykoliv možnost jednotlivé údaje ve vašem profilu změnit. Celkový výmaz osobních údajů uložených v rámci vašeho profilu probíhá na základě e-mailové žádosti (s uvedením vašeho uživatelského jména) na  datenschutz@veka.com , pokud není povoleno další ukládání těchto údajů na základě další skutkové podstaty povolení. Obchodní podklady jsou uchovávány podle zákonných lhůt pro uložení a následně vymazány v souladu s ochranou osobních údajů.

Využití externích poskytovatelů

Spolupracujeme s poskytovateli, kteří z našeho pověření zpracovávají určitá data. To probíhá výhradně v souladu s příslušným platným právem na ochranu osobních údajů. Zejména máme s našimi poskytovateli uzavřené dohody o zpracování osobních údajů z pověření, které vyhovují požadavkům článku 28 nařízení GDPR. K předání údajů do nejistých třetích zemí nebo mezistátním místům nedochází.

Vaše práva:

Podle nařízení GDPR máte následující práva:

+          Právo na informaci o zpracování vašich osobních údajů

Máte právo od nás požadovat informaci o tom, jestli a pokud ano, jaké vaše osobní údaje VEKA AG  zpracovává. Máte právo na následující informace:

 • účel zpracování
 • kategorie vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou osobní údaje poskytnuty
 • pokud možno plánovanou dobu, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
 • pokud nejsou vaše osobní údaje shromažďovány u vás, všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatického rozhodování včetně profilování podle článku 22 nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech – vypovídající informace o obsažené logice a o dosahu a požadovaných dopadů takového zpracování pro vás.

Dáme vám k dispozici kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pokud máte důvodné pochybnosti o totožnosti osoby požadující informace, vyžádáme si dodatečné informace o potvrzení totožnosti dotčené osoby.

+          Právo na opravu

Máte právo od nás neprodleně požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

+          Právo na výmaz

Výmaz vašich osobních údajů se uskuteční, jestliže uplatníte nárok na výmaz v písemné podobě a nebudou tomu odporovat zákonná práva nebo povinnosti uchování údajů. Kromě toho vymažeme vaše osobní údaje vždy tehdy, jestliže údaje již nejsou potřebné pro splnění účelu spojeného s uložením nebo jestliže je jejich uložení z ostatních zákonných důvodů nepřípustné a výmaz neodporuje zákonným lhůtám pro uložení.

+          Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požadovat omezení při zpracování vašich osobních údajů, jestliže není dána správnost osobních údajů, a sice po dobu, po kterou VEKA AG umožní kontrolu správnosti osobních údajů. Jestliže je zpracování protiprávní a vy výmaz osobních údajů odmítnete a místo toho požadujete omezení použití osobních údajů z naší strany, budeme se řídit vaším požadavkem. K výmazu údajů nedojde ani v případě, pokud je potřebujeme pro uplatnění, výkon nebo obhájení vlastních právních nároků, nebo jestliže podáte odpor proti zpracování podle článku 21 odstavec 1 GDPR, dokud není jisté, jestli převládají oprávněné důvody společnosti VEKA AG oproti vašim důvodům.

+          Právo na odpor proti zpracování

Máte právo podat kdykoliv odpor proti zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 nařízení GDPR. VEKA AG vaše osobní údaje v případě odporu již nezpracovává, ledaže můžeme prokázat vynucující, právem chráněné důvody, kvůli kterým převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčených osob, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

+          Právo přenositelnosti osobních údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje předat jiné odpovědné osobě bez překážek z naší strany. Předpokladem je, aby se zpracování zakládalo na svolení podle čl. 6 nebo čl. 9 nařízení GDPR nebo na smlouvě a zpracování probíhalo automatizovaným postupem. Kromě toho máte právo, aby byly osobní údaje předány přímo společností VEKA AG jinému odpovědnému místu, pokud je to technicky proveditelné.

+          Právo na odvolání vašeho uděleného svolení s účinností do budoucna

K odvolání vašeho uděleného svolení může dojít kdykoliv s účinností do budoucna. V případě odvolání, odporu nebo informování nevznikají žádné náklady. Odvolání směřujte prosím e-mailem na  info@veka.com .

+          Právo na stížnost u dohlížecího úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud zastáváte názor, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platná ustanovení na ochranu osobních údajů, máte kdykoliv právo podle článku 77 GDPR podat stížnost u dohlížecího úřadu příslušného pro vaši spolkovou zemi.

Další prohlášení o ochraně osobních údajů ke službám třetích osob využívaných v rámci naší webové stránky:

User Centrix

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu s ukládáním souborů cookie společnosti Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov ( https://usercentrics.com/de/ ) aby získaly váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení a dokumentovaly jej v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Při vstupu na naše webové stránky budou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

 • Váš souhlas nebo odvolání souhlasu
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem koncovém zařízení
 • Čas vaší návštěvy webových stránek

Kromě toho společnost Usercentrics ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohla přidělit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Údaje shromážděné tímto způsobem budou uloženy, dokud nás nepožádáte, o jejich vymazání, dokud nebude vymazán samotný soubor cookie společnosti Usercentrics nebo dokud nezmizí účel ukládání údajů. Povinné zákonné povinnosti pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Zásady ochrany osobních údajů pro partnerské technologie společnosti Google

Některé funkce těchto stránek využívají partnerské technologie společnosti Google, například Google Analytics, Google Maps nebo Google Tag Manager.
Informace o tom najdete na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites a v podrobnostech o příslušných službách níže.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro službu webové analýzy Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašich návštěv webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie o vašich návštěvách této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou uloženy. Aktivovali jsme funkci anonymizace IP. Na této stránce proto Google předtím vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace použije pro vyhodnocení vaší návštěvnosti webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb spojených s návštěvami webové stránky a využíváním internetu pro provozovatele webové stránky. IP adresu přenesenou v rámci Google Analytics vaším prohlížečem Google s ostatními daty nesloučí. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete případně moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování osobních údajů společností Google vytvořených prostřednictvím cookie a týkajících se vaší návštěvnosti webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto osobních údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný model prohlížeče dostupný na níže uvedeném odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Můžete zabránit shromažďování vašich osobních údajů pomocí Google Analytics tak, že kliknete na následující odkaz. Nainstaluje se tzv. opt-out cookie, které zabrání shromažďování vašich osobních údajů při dalších návštěvách této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Více informací o podmínkách používání a ochraně dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html , příp. na https://www.google.de/intl/de/policies/ . Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby se tak zajistila anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP masking).

GOOGLE TAG MANAGER

Na našich webových stránkách používáme nástroj Google Tag Manager od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jedná se o organizační nástroj, který můžeme použít k integraci dalších webových nástrojů, tzv. „tagů“ (například pro účely marketingu nebo analýzy), do našich webových stránek a jejich správě. Google Tag Manager nám umožňuje používat tagy (které jsou v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeny samostatně), aniž bychom je museli jednotlivě integrovat do zdrojového kódu webových stránek. Místo toho jsou integrovány centrálně prostřednictvím Tag Manager. Prostřednictvím samotného nástroje Google Tag Manager nejsou zpracovávány žádné údaje; funguje pouze jako „správce“ pro integrované tagy. Pouze prostřednictvím těchto tagů lze nastavovat soubory cookie nebo zpracovávat (osobní) údaje týkající se používání našich webových stránek. Pokud to vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů, děje se tak výhradně na základě vašeho souhlasu.

V nastavení účtu Tag Manager jsme souhlasili s předáváním anonymizovaných údajů společnosti Google. Jedná se však pouze o údaje o používání a využívání Tag Manager, nikoli o údaje, které se týkají vaší osoby. Společnost Google navíc tyto údaje dostává výhradně v anonymizované podobě, takže je vyloučen jakýkoli závěr o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Společnost Google také odstraňuje všechny informace, které by mohly identifikovat naše webové stránky. Společnost Google tyto údaje kombinuje s řadou dalších anonymních údajů na webových stránkách a vytváří uživatelské trendy v rámci srovnávacích měření. Srovnáváním lze vlastní výsledky porovnávat s výsledky konkurence. To v konečném důsledku umožňuje optimalizovat procesy.

Další informace o nástroji Google Tag Manager naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

GOOGLE MAPS

Tyto webové stránky používají službu Google Maps (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map, které vizuálně zobrazují geografické informace. Již při přístupu na stránky, do kterých je integrována mapa Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (jako je vaše IP adresa) přenášeny na servery společnosti Google a tam ukládány; v tomto případě mohou být také přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Děje se tak bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni na Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly mapovány s vaším profilem na Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily používání a vyhodnocuje je.

Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v rámci používání služby Google Maps, máte možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat, tak že vypnete aplikaci JavaScript ve vašem prohlížeči. Google Maps pak nelze na těchto webových stránkách používat.

Podmínky používání Google naleznete na adrese

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ;

další podmínky používání služby Google Maps naleznete na adrese

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním

Google Maps naleznete na webových stránkách společnosti Google.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Poznámka: Pokud souhlasíte s používáním služby Google Maps, souhlasíte také se zpracováním svých osobních údajů v USA. Podle hodnocení Evropského soudního dvora je v USA ve srovnání s Evropskou unií nedostatečná úroveň ochrany osobních údajů. Zejména existuje riziko, že americké úřady získají přístup k Vašim údajům. Pokud nesouhlasíte s používáním služby Google Maps, vaše osobní údaje nebudou do USA převáděny.

YouTube:

Tyto webové stránky používají k zobrazování videí rozhraní YouTube API. Používáním této služby na našich webových stránkách zároveň souhlasíte s podmínkami používání služby YouTube, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/t/terms .

Popis služby:
Jedná se o službu přehrávače videa.

Zpracovatelská společnost:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti: Mgr:
Níže naleznete e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Účel údajů:
Tento seznam představuje účely shromažďování a zpracování údajů.
Zobrazit videa
Používané technologie: - zpracování dat, které se týkají osobních údajů, - zpracování dat, které se týkají osobních údajů:
Tento seznam zahrnuje všechny technologie, které tato služba používá ke shromažďování údajů. Typickými technologiemi jsou soubory cookie a pixely umístěné v prohlížeči.
Soubory cookie (pokud není povolen režim "Zvýšená ochrana osobních údajů").
Shromažďované údaje: V případě, že se jedná o soubor cookie, je možné, že se jedná o soubor cookie:
Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje shromážděné touto službou nebo jejím používáním.

Informace o zařízení
IP adresa
Adresa URL odkazu
Zobrazená videa

Právní základ:
Právní základ pro zpracování údajů.
Čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a DSGVO.

Místo zpracovávání:
Jedná se o primární místo, kde jsou shromážděné údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje zpracovávány i v jiných zemích, budete o tom informováni zvlášť.
Evropská unie
Doba uchovávání: 1:
Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány za účelem zpracování. Údaje musí být vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování.
Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro stanovené účely zpracování.
Předávání údajů do třetích zemí:
Některé služby předávají shromážděné údaje do jiné země. Níže je uveden seznam zemí, do kterých jsou údaje předávány. Může se jednat o různé účely, například ukládání nebo zpracování.
Celosvětově

Příjemci údajů:
Níže je uveden seznam příjemců shromážděných údajů.

Společnost Alphabet Inc.
Google LLC
Google Ireland Limited
Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Kliknutím sem si můžete přečíst zásady používání souborů cookie zpracovatele údajů.
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Kliknutím sem se můžete odhlásit ze všech domén zpracovatele.
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informace o ukládání dat:
Níže je uvedena nejdelší možná doba uložení v zařízení nastavená při použití metody ukládání souborů cookie a při použití jiných metod.
Maximální limit pro ukládání souborů cookie: 10 let.
Ukládání bez použití souborů cookie: ne

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času může být nezbytné aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, například z důvodu nových zákonných a úředních předpisů a nových nabídek na naší internetové prezentaci. Budeme vás pak na tomto místě informovat. V zásadě doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste zjistili, zda zde nedošlo k nějakým změnám. Zda ke změnám došlo, poznáte mimo jiné také podle toho, že je aktualizován stav uvedený dole v tomto dokumentu. 

Výtisk a uložení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete ihned vytisknout a uložit, například pomocí funkce tisku, příp. uložení ve vašem prohlížeči.

09.03.2023